دکتر فاطمه حق پرست، مدیر و مؤسس دبستان کوشش رشت

فاطمه حق پرست فروهی با 46 سال سابقه فرهنگی بامدارک تحصیلی در رشته های مربی کودک لیسانس علوم تربیتی فوق لیسانس جغرافیا .سابقه کاراز سال 1353 1- معاونت کودکستان2- مدیردبستان 3-مدیر راهنمایی4- مدیر دبیرستان از سال 72 مدیر وموسس دبستان غیردولتی کوشش

دبستان غیردولتی کوشش از سال 1372 آغاز به کار نموده وکلیه کادر آن آموزگاران باسابقه همراه بامدرک مر تبط با آموزش ابتدایی بوده وتمام دوره های ضمن خدمت را گذرانده وگزینش شده آموزش و پرورش بوده وتمام دوره های مربوط به عملکرد توصیفی را گذرانده وبا کلیه شیوه های نوین تدریس آشنایی لازم راداشته اند.

کادر آموزشی دبستان غیرانتفاعی کوشش رشت

طیبه اضغرنژاد